• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het strijken van het strijkgoed van de klant;
 • Onder strijkgoed wordt verstaan: al het textiel dat de klant per keer aanbiedt om te laten strijken door Strijkservice Oud-Zuid;
 • De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het strijkgoed aanbiedt en Strijkservice Oud-Zuid dit aanneemt;
 • Het aanbieden door de klant en het aannemen door Strijkservice Oud-Zuid geschiedt doordat Strijkservice Oud-Zuid het strijkgoed op een afgesproken tijdstip en locatie bij de klant ophaalt en aanneemt.

Verplichtingen Strijkservice Oud-Zuid

Bij het aangaan van de overeenkomst zal Strijkservice Vaartbroek:

 • Met de klant bespreken waar het strijkgoed precies uit bestaat (aantal, soort en eventuele bijzondere stukken);
 • Met de klant een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs en de afhaal- en afleverdatum van het strijkgoed;
 • De klant wijzen op de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden. Strijkservice Oud-Zuid zal deze voorwaarden op verzoek van de klant aan hem overhandigen;
 • Bij afgifte van het strijkgoed aan de klant een ontvangstbewijs afgeven, deze wordt bij aflevering teruggevraagd.

Strijkservice Oud-Zuid zal uiterst zorgvuldig met het strijkgoed omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeengekomen diensten zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Deze diensten bestaan uit het strijken van het strijkgoed conform de strijkinstructies van het strijkgoed, alsmede het opvouwen van de gestreken zaken. Bij de uitvoering van die diensten mag Strijkservice Oud-Zuid in beginsel afgaan op de juistheid van de aan het strijkgoed gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van het strijkgoed.

Knopen die door of tijdens het strijken van het strijkgoed losraken, worden niet door Strijkservice Oud-Zuid opnieuw aan het strijkgoed bevestigd.

Verplichtingen klanten van Strijkservice Oud-Zuid

De klant verplicht zich tot:

 • Het afgeven van het strijkgoed op de vooraf gemaakte afspraak;
 • Het afhalen van het strijkgoed op de vooraf gemaakte afspraak;
 • Het betalen van de kosten indien is afgesproken dat Strijkservice Oud-Zuid het strijkgoed ophaalt/brengt;
 • Op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn op de afgesproken locatie waar Strijkservice Oud-Zuid het strijkgoed terugbrengt. Indien de klant niet thuis is op het afgesproken tijdstip, zal Strijkservice Oud-Zuid gerechtigd zijn om extra vervoerskosten in rekening te brengen;
 • Het Strijkservice Oud-Zuid expliciet wijzen op het waardevolle karakter van het aangeboden strijkgoed, voor zover deze waarde niet direct herkenbaar is, maar waarvan de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht in verhouding tot de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken.
 • Het strijkgoed moet schoon zijn. Dit is ter beoordeling van Strijkservice Oud-Zuid. Vuil strijkgoed wordt niet gestreken. Ook dient, voorzover mogelijk, het strijkgoed voorzien te zijn van strijkadviezen, danwel tenminste dient het weefsel bekend te zijn. Is naar het oordeel van Strijkservice Oud-Zuid onvoldoende bekend hoe het aangeleverde strijkgoed gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende strijkgoed niet gestreken en wordt dit tezamen met de gestreken zaken op de afgesproken datum ongestreken retour gegeven aan de klant.

Afgifte strijkgoed:

 • Strijkservice Oud-Zuid is gerechtigd het strijkgoed af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs;
 • Teruggave van het strijkgoed aan de klant geschiedt tegen contant of pin te betalen (tenzij anders is overeengekomen) onder afgifte van een rekening/bon/factuur van Strijkservice Oud-Zuid;

Mocht onverhoeds het verkeerde strijkgoed zijn meegegeven dan is de klant verplicht dit zo spoedig mogelijk aan Strijkservice Oud-Zuid mede te delen. De klant zal het strijkgoed ter beschikking van Strijkservice Oud-Zuid houden en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Aansprakelijkheid en klachten

 • Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het strijkgoed dient de klant direct na het aannemen van het strijkgoed aan Strijkservice Oud-Zuid te melden;
 • Strijkservice Oud-Zuid is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld door Strijkservice Oud-Zuid;
 • Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van het strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruikduur van die zaak. Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aan geboden en door Strijkservice Oud-Zuid en niet redelijkerwijs als zodanig behoeft te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbare zaak.
 • Mocht Strijkservice Oud-Zuid aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het strijkgoed, dan zal deze schade worden vastgesteld aan de hand van de “gebruikswaarde” van het strijkgoed. De maximale vergoeding bedraagt € 50,= per strijkgoed, per klant;
 • Strijkservice Oud-Zuid is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen c.q. geld wat is achtergebleven in het strijkgoed.

Geef een reactie